Cool

شهرستان بانه با وجود اینکه جایگاهی سرسبز در دل کوهستان را داراست، با این وجود پاره ای ملاحظات را در سفر به بانه بایستی مدنظر داشت....